Vestigingsadres: Kerklaan 9B te Laren(NH)

Tel: (+31) 6  448488024, E-mailadres: Elke@gewoonoplettenelkedag.nl

Website: www.gewoonoplettenelkedag.nl

KvK-nummer: 78152208, BTW-identificatienummer: NL003296731B48

Artikel 1:Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot PS. food & lifestyle producten tussen Gewoon Opletten Elke Dag, hierna te noemen “verkoper”, en Koper. Onder het begrip “Koper” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan iedere natuurlijk persoon.
  • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • De verkoper behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1         Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2         Een overeenkomst tussen de verkoper en koper komt tot stand op het bovengenoemde adres in de praktijkruimte.

2.3         Als de gestelde termijn van een offerte is verlopen komt deze te vervallen en dient er een vernieuwde offerte opgemaakt te worden.

2.4          Op het moment dat er door een onverwachtse prijsstijging vanuit de leverancier doorgevoerd is zal deze prijsstijging 1 op 1 worden doorberekend aan de koper.

 

Artikel 3: Prijzen en betaling

3.1         Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2          Betaling van het volledige factuurbedrag vindt plaats onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling per pin.

3.3          Prijzen zijn op te vragen doormiddel schriftelijk verzoek of per email te richten aan de verkoper.

3.4          Consultkosten zijn kosteloos bij afname van minimaal 4 doosjes PS. food & lifestyle producten.

3.5          Consultkosten zijn € 70,- excl. btw per uur, een los consult met meetmoment zal gemiddeld 30 minuten in beslag nemen.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen

4.1          Als plaats van aflevering geldt; Kerklaan 9B te Laren (NH).

4.2          De verkoper bepaalt de wijze van aflevering. Indien koper een wijze van verzending wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van koper en geschiedt een dergelijke verzending voor risico van koper, deze zal bij voorkeur via PostNL geschieden.

 

Artikel 5: Acceptatie en reclames

5.1         Koper dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient koper met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen twee (2) werkdagen na de aflevering de verkoper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

5.2         Als de afgeleverde producten na onderzoek door de verkoper niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de verkoper de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.

5.3          Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij de verkoper. Koper ontvangt binnen veertien dagen schriftelijk bericht van de verkoper.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1         De verkoper is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper.

6.2          Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens een consument-koper beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.

Artikel 7: Contra-indicaties

7.1         De verkoper neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de PS. food & lifestyle producten. De koper dient ten behoeve van iedere gebruiker van de Power Slim producten het papieren intake formulier met de contra-indicaties samen met de verkoper in te vullen, te ondertekenen en de gegevens van de gebruiker in de “mijn omgeving” van de PS. food & lifestyle website in te voeren.

7.2          Bij absolute contra-indicaties mogen de PS. food & lifestyle producten niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: chronische lever- en nier aandoeningen, melkeiwit allergie, zwangerschap en borstvoeding, hartinfarct (>6mnd), hartritmestoornissen, hart insufficientie, soja allergie, hypkaliëmie, kanker, behandeling met Levodopa, gecombineerde behandeling met digitalis en diuetica. Bij relatieve contra-indicaties dient eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens de Power Slim producten te gebruiken. Onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: nierproblemen, leverproblemen, diabetes type 1, diabetes type 2, lactose intolerantie, jicht, herseninfarct, hersenbloeding en gebruik van de volgende medicatie: Diuretica, anti-hypertensiva, Colchicine, Cortisone, Thyrax. In geval van twijfel over een contra-indicatie dient een consument eerst een arts te raadplegen alvorens de PS. food & lifestyle producten te gebruiken.

7.3         De verkoper is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door koper van de Power Slim producten. Koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.2         De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

Artikel 10: Geschillen

10.1       Op alle overeenkomsten waarbij de verkoper partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2       Alle geschillen tussen de verkoper en koper worden voorgelegd aan de Rechtbank te Hilversum, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 11:Wijzigingen

11.1       Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de verkoper op www.gewoonoplettenelkedag.nl.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten